Miễn trừ áp dụng FSMA đối với các cơ sở nhỏ

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) buộc các cơ sở sản xuất thực phẩm phải áp dụng các quy định về phân tích nguy cơ và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm cho người và động vật. Tuy nhiên, đạoContinue reading “Miễn trừ áp dụng FSMA đối với các cơ sở nhỏ”

Call Now