QUY ĐỊNH MỚI CỦA FDA VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN

FDA ban hành quy định mới về truy suất nguồn gốc thủy sản trong Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. Theo đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (The Final RuleContinue reading “QUY ĐỊNH MỚI CỦA FDA VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN”

Call Now