Thông báo trước (Prior Notice)

Theo quy định của Luật An ninh Y tế và Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học năm 2002, kể từ ngày 12/12/2003 bất kỳ lô hàng thực phẩm nào dành cho người và động vật nhập khẩu vào Mỹ phải thông báo trước cho U.S FDA. Quy định về Thông báo trước (Prior Notice) đã được FDA điều chỉnh và ban hành quy định cuối cùng có hiệu lực từ ngày 06/5/2009.

Thời gian thực hiện Thông báo trước hàng đến Mỹ

Theo đó, quy định này cho phép doanh nghiệp gửi thông báo cho FDA không sớm hơn 15 ngày trước ngày dự kiến hàng đến Mỹ nếu thông báo qua Giao diện Hệ thống Thông báo trước của FDA (PNSI) và không sớm hơn 30 ngày dự kiến hàng đến Mỹ nếu thông báo qua Cổng giao dịch tự động của Hệ thống thông tin tự động (ABI/ACS) của Cục Hải quan và biên giới Hoa Kỳ (CBP). Tuy nhiên, thông báo phải được thực hiện

  • Không trễ hơn 2 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng đường bộ;
  • Không trễ hơn 4 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng tàu hỏa;
  • Không trễ hơn 4 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng hàng không;
  • Không trễ hơn 8 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng đường thủy;
  • Trước khi gửi hàng bằng thư tín quốc tế;
  • Trong khung lịch trình của hãng vận chuyển nếu hàng được vận chuyển hoặc đi kèm theo cá nhân.

Finch Law sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các Thông báo trước (Prior Notice) theo yêu cầu của FDA để đảm bảo lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp được xác nhận đã thông báo với FDA khi hàng đến Mỹ, tránh lô hàng bị giữ lại tại CBP nếu chưa thông báo với FDA. Hãy gọi cho chúng tôi!

Call Now