Đăng ký cơ sở đóng hộp (FCE)

Đối với các sản phẩm thực phẩm đóng hộp có dung dịch thuộc sản phẩm “axít hóa” hoặc “axít thấp” thì ngoài việc đăng ký FDA mã số FFR, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký mã số FCE – mã quản lý cơ sở sản xuất hàng thực phẩm đóng hộp axít hóa hoặc có hàm lượng axít thấp và mã số SID – mã quản lý quy trình sản xuất hàng thực phẩm đóng hộp axít hóa hoặc có hàm lượng axít thấp.

Mekong Counsel sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đăng ký FDA các mã số FCE và SID và tư vấn lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để tiến hành các chỉ tiêu phân tích theo yêu cầu của FDA.

Việc đăng ký FCE và SID rất mất thời gian vì FDA sẽ yêu cầu doanh nghiệp trả lời, giải thích các thắc mắc về quy trình sản xuất của doanh nghiệp hoặc yêu cầu tiến hành các phân tích bổ sung (nếu có) cho đến khi thỏa mãn các yêu cầu của FDA. Do đó, doanh nghiệp nên thực hiện đăng ký ít nhất 3 đến 4 tháng trước ngày xuất khẩu dự kiến để tránh tình trạng đến ngày xuất khẩu nhưng chưa hoàn tất đăng ký với FDA.

Call Now