Yêu cầu của FDA về tiêu chuẩn và trách nhiệm của PCQI trong cơ sở chế biến thực phẩm

tieu chuan PCQI
  • PCQI là gì?

PCQI là từ viết tắt của cụm từ “preventive controls qualified individual”, nghĩa là cá nhân có đủ năng lực về thực hiện kiểm soát phòng ngừa (PCQI), theo quy định tại Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA). Theo Đạo luật này, các cơ sở sản xuất thực phẩm cho người và động vật, trừ một số trường hợp được miễn trừ, bắt buộc phải thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro. Một trong các yêu cầu của kế hoạch này là cơ sở phải có một cá nhân đủ năng lực về thực hiện kiểm soát phòng ngừa (PCQI).

Vậy FDA quy định các tiêu chuẩn và trách nhiệm cùa PCQI như thế nào?

Tiêu chuẩn của PCQI?

  • Cá nhân đã hoàn thành một số khóa đào tạo nhất định về phát triển và áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro tương đương với khóa đào tạo theo chương trình giảng dạy tiêu chuẩn được FDA công nhận là phù hợp; hoặc
  • Cá nhân thông qua kinh nghiệm làm việc có đủ điều kiện để phát triển và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm. Kinh nghiệm làm việc có thể giúp một cá nhân đủ điều kiện thực hiện các chức năng này nếu kinh nghiệm đó đã cung cấp cho cá nhân kiến thức ít nhất là tương đương với kiến thức được cung cấp thông qua chương trình giảng dạy được tiêu chuẩn hóa.

Trách nhiệm của PCQI?

  • Xây dựng và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm hoặc giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm cho cơ sở thực phẩm;
  • Giám sát việc phê chuẩn rằng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa có khả năng kiểm soát các mối nguy đã xác định;
  • Xem xét hồ sơ.

Chứng nhận PCQI có bắt buộc không?

FDA không bắt buộc một cá nhân phải có giấy chứng nhận cụ thể, kể cả chứng nhận được cấp bởi Liên Minh Kiểm Soát Phòng Ngừa An Toàn Thực Phẩm (FSPCA) nhằm chứng minh đủ năng lực thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng ngừa rủi ro.

  • Một cá nhân có thể tự nguyện chọn tham gia khóa đào tạo PCQI được cung cấp thông qua FSPCA, nhưng điều này không bắt buộc.
  • FDA sẽ đánh giá mức độ đầy đủ của kế hoạch an toàn thực phẩm của một cơ sở hơn là bằng cấp của một cá nhân. Nếu có những thiếu sót trong kế hoạch an toàn thực phẩm thì PCQI vẫn cần được đào tạo bổ sung tùy theo trường hợp cụ thể, bất kể PCQI đó đã được chứng nhận về đào tạo và kinh nghiệm.

Mọi cơ sở thực phẩm bắt buộc phải có PCQI không?

Đạo luật FSMA cũng cho phép các cơ sở đáp ứng một số điều kiện nhất định được miễn trừ áp dụng các quy định về các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro (21 CFR 117.5). Nếu được áp dụng quy định miễn trừ này thì cơ sở thực phẩm không bắt buộc phải có PCQI, nhưng các cơ sở này phải thực hiện các quy định điều chỉnh về kế hoạch an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro theo quy định tại 21 CFR 117.201 hoặc 21 CFR 507.7.

Có thể nói việc hiểu rõ được tiêu chuẩn và trách nhiệm của một PCQI sẽ giúp doanh nghiệp có được sự chuẩn bị tốt nhất trong việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của FSMA và từ đó giúp cho quá trình xuất khẩu thực phẩm sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn. 

Call Now

%d